شماره حساب های سایت

لیست شماره حساب های سایت:

 

بانک ملی:

۶۰۳۷-۹۹۱۴-۷۱۴۱-۲۵۵۵

بانک ملت:

۶۱۰۴-۳۳۷۹-۰۵۶۹-۵۷۴۶

بانک مسکن:

۶۲۸۰-۲۳۱۴-۴۵۳۰-۱۱۸۶

 

بنام مهدی زارعی

 

شماره تماس جهت پیگیری :  ۰۹۳۷۳۲۹۶۲۰۹