پروژه متره و برآورد معماری

شامل : فایل اتوکد + فایل ورد + فایل اکسل محاسبه متره و براورد