برچسب: دانلود پاورپوینت تنظیم شرایط محیطی

tanzim-sharayet-mohiti

۱۱

آبا۱۳۹۴
دانلود 67 صفحه پاورپوینت در ارتباط با تنظیم شرایط محیطی به صورت کامل همراه با عکس و توضیحات اقلیم یا متوسط آب وهوا در اصل تابعی استاز نور خورشیدبا توجه به شکل گیری وترکیب معماری بومی مناطق  مختلف ایران در می یابیم که ویژگی های متفاوت هریک از این اقلیم ها ، تاثیر فراوانی در شکل ... ادامه مطلب
آبان ۱۱, ۱۳۹۴memar
tanzim-sharayet-mohiti

۱۹

فرو۱۳۹۴
دانلود 40 صفحه پاورپوینت در ارتباط با تنظیم شرایط محیطی با نگاه به طراحی اقلیمی مسکن به صورت کامل همراه با عکس و توضیحاتمقدمه:اقلیم به عنوان عامل فرم زایی برای معمار و معمارینگاهی به معماری سنتی ایراناندیشه معماری مدرن در قرن  19و 20 به عنوان مقابله با طبیعتدر نگاه اقلیمی گونه شی ای است که ویژگی های ... ادامه مطلب
فروردین ۱۹, ۱۳۹۴memar