برچسب: رساله مرکز آموزشی توانبخشی کودکان

children-rehabition-arch

۰۳

اردیبهشت۱۳۹۳
ضرورت و اهميت موضوع مرکز آموزشی توانبخشی کودکان: بر اساس پژوهش هاي انجام شده، سنين قبل از دبستان به خصوص محدوده سني 2 تا 6 سالگي، دوران بسيار مهم و حساس براي زبان آموزي به كودك است كودكان دچار آسيب شنوايي بدون استفاده از امكانات ويژه درزمينه زبان آموزي دچار ... ادامه مطلب
اردیبهشت ۳, ۱۳۹۳memar