برچسب: زیبایی در مسکن روستایی

Architectural powerpoint

۰۶

شهریور۱۳۹۳
مقدمه: معماری روستایی و بویژه مسکن روستایی،واژه هاییست که شاید در اولین نگاه با روستا و ویژگی های آن بیگانه اند،تداعی کننده فقر،کهنگی،سستی،آسیب بذیری و ... باشد.اما همین واژه در ذهن کسانی که با روستا و مسائل آن آشنا هستند،یاد آور هنر است و ظرافت.هنری که آفریده مردمانیست که به دلیل ... ادامه مطلب
شهریور ۶, ۱۳۹۳memar