برچسب: مطالعات خانه آرامش

khane-aramesh

۰۱

اردیبهشت۱۳۹۳

رساله معماری خانه آرامش

چکیده تامین فضای مناسب در خانه موسیقی به تعداد افراداستفاده کننده بستگی دارد، مکانهای خاصی هم برای افراد معلول و هم افرادی که از تخصصهای ویزه ای برخوردار هستند نیز باید در نظر گرفته شود حفظ امنیت در بخشهای مربوط به استفاده کنندگان بسیار ضروری است. اقدامات احتیاطی در برابر خطر ... ادامه مطلب
اردیبهشت ۱, ۱۳۹۳memar