برچسب: پایان نامه خانه موسیقی

music-house-architectural

۰۲

اردیبهشت۱۳۹۳
مقدمه "...آیا به خاطر تأثیر عمیق موسیقی بر روح انسان نیست که موسیقی مهم‌ترین بخش آموزش و پرورش به حساب می آید؟ آدمی با ثبت شادمانه اوزان موسیقی در روح خود، به انسان شریفی مبدل میشود که بدی ها را نکوهش میکند.. تأثیر موسیقی بر ما ناشی از چیست؟ منشأ توانایی آن ... ادامه مطلب
اردیبهشت ۲, ۱۳۹۳memar